Shërbime korporative

Vlerësimi dhe analiza e ekipit

Bëni vlerësimin dhe analizën e ekipit tuaj. Kompania funksionale= Ekipë funksionale.


Lexo më tepër
Përzgjedhja e stafit

Ulja e rrezikut në formimin e një ekipi të suksesshëm.


Lexo më tepër
Intelegjenca emocionale

Nuk është e mjaftueshme vetëm përgaditja profesionale, nevojitet diçka më tepër.


Lexo më tepër
Stres menaxhment I specializuar

Lirohuni nga stresi në vendin e punës dhe në jetën e përditshme.

Lexo më tepër
Teknikat për komunikim në biznes

Aftësitë e komunikimit janë baza e programeve për trajnim të punësuarve.

Lexo më tepër
Paket të suksesit

Paketi për motivim është realizim I qëllimeve komunikuese.

Lexo më tepër
Paket politik

Paketi për motivim është realizim I qëllimeve komunikuese.

Lexo më tepër

Mënyrat e punës ndikojnë në funksionimin e përgjithshëm: mënyra se si e organizojmë punën tone, menaxhimi me kohën tone,si funksionojnë raportet me tjerët, kontributi ynë për ekipin, mënyra e komunikimit etj.

Bëni vlerësimin dhe analizën e ekipit tuaj që çdo I punësuar të njofton mënyrën e punës së tij, ndërsa menaxheri të lehtëson punën e tij gjatë menaxhimit të ekipit; efektiviteti I ekipit=produktiviteti organizativ!

Kompania funksionale = Ekipë funksionale.

×

Zgjedhja e kandidatëve të duhur të cilët do ti plotësojnë nevojat dhe kërkesat afat shkrute dhe afat gjate është proces i cili është shumë I rëndësishëm për secilën organizatë.

Nëse kërkesat dhe nevojat për vendin e duhur të punës gjatë organizimit përshtaten me nevojat, aspiratat dhe dëshirat e kandidatit, atëherë bëhet fjalë për përzgjedhje të suksesshme e cila nënkupton punëtorë të kënaqur dhe punë efikase në kompani.

Për atë qëllim, përzgjedhja e stafit duhet të kryhet në mënyrë profesionale, duke kaluar nëpër disa faza.

Fazat

• Intervistë me kandidatët e paraqitur
• Testim I njohurive dhe aftësive të cilat nevoiten në vendin e punës, si dhe testim për përcaktimin e karakteristikave të personalitetit të kandidatit të cilat janë me rëndësi për funksionimin e organizatës
• Intervista finale ku do të bëhet zgjedhja përfundimtare e kandidatit më të përshtatshëm për pozitën e duhur të punës.

Kompania me zgjedhjen e duhur e të punësuarve bën sigurimin e një burimi të besueshëm për zhvillim të kohezionit të ekipit dhe besim të ndërsjellë, punë në zona me performansa të mira dhe orientim ndaj rritjes së kompanisë.

×

EQ ≠ IQ

Pse disa njerëz janë të talentuar për të shijuar jetën, nuk fitojnë me një shikim, shpejtë dalin nga problemet, ndërsa të tjerët fundosen në to?Me pakon EQ fitoni mundësinë për:

• Njohjen e lehtë të emocioneve (personale dhe të huaja)
• Menaxhim të shpejtë të emocioneve kur jeni nën stres
• Vetëdijshmëri sociale
• Menaxhim të suksesshëm të konflikteve dhe aftësinë për komunikim
• Motivim – gjetja e kënaqësive personale pa stimuj të jashtëm!

Të jeni afër vetes dhe të tjerëve!

×

Lirohuni nga stresi në vendin e punës dhe në jetën e përditshme. Teknikat relaksuese me zbatimin e tyre të përditshëm sjellin deri tek relaksimi psikofizik – më pak sëmundje, më shumë buzëqeshje, më shumë motivim në punë, zmadhimin e kretivitetit, koncentrim më të mirë, reduktim të stresit.
E dizajnuar në 3 nivele Ju mundëson që të mësoni teknika të cilat do tju ndihmojnë të liroheni nga stresi dhe mund ti zbatoni kudo.

3 nivele:

• Relaksim në biznes - në mënyrë relaksuese deri tek rezultatet më të mira ( më pak sëmundje, më shumë buzëqeshje, motivim më të madh në punë, zmadhim të kreativitetit, koncentrim më të mirë, teduktim të stresit, shqetësim, depresion dhe emocione tjera negative.
• Relaksim në jetë - me zbatimin e përditshëm të teknikave relaksuese sjellin deri tek relaksimi psikofizik dhe efekti medicinal (teknikat e frymëmarrjes, relaksimi I muskujve izometrik, vizuelizim, zbulimi I pikave të dobëta nën presion etj).
• Mindful momentet - teknikë e cila ju mundëson kyçje të plotë në një moment ( përcjelljen e momentit pa analizë dhe kritikë, hapjen e shqisave me sa më pakë mendime negative). Paraqet moment shumë të fuqishëm dhe mbështetje në proçeset e ndryshimit.
• Punëtori interaktive për stres menaxhment me kohëzgjatje prej 6 orësh.

×

• Trajnimi asertiv (përforcim të aftësive të veçanta komunikuese me të cilat zmadhohet vetëbesimi dhe vendosshmëria, negociatat janë më të suksesshme, arrihet zgjedhja e problemeve) Në kompanitë udhëheqëse botërore ajo është pjesë elementare e programës për trajnim të të punësuarve). Во водечките светски компании се наоѓа во основната програма за тренинг на вработените.
• Përforcim të aftësive të udhëheqjes
• Aftësi komunikuese për zgjedhje të konflikteve
• Organizim kohorë

×

• Пакет успех
Пакет за Мотивација до реализација на компаниските цели

Клик за инфо ×

• Политички успех
Специјализиран бизнис комуникациските техники во политиката менаџмент пакет

Клик за инфо ×