Për neEquilibrium strip1 Equilibrium strip2 Equilibrium strip3 Equilibrium strip4 Equilibrium strip5 Equilibrium strip6 Equilibrium strip7 Equilibrium strip8
Equilibrium strip11 Equilibrium strip22 Equilibrium strip33 Equilibrium strip44 Equilibrium strip55 Equilibrium strip66 Equilibrium strip77 Equilibrium strip88

Qendra terapeutike Ekuilibrium

Qëllimi jonë

"Tju mundësojmë zgjedhje të shpejtë, efektive dhe te dëshmuar shkencërisht për problemet tuaja psikologjike."

Lexo më tepër

D-r M-r Vera Jovanovska Tipko


Menaxher general dhe themelues në Qendrën Terapeutike Ekuilibrium, psikolog, psikoterapeut I sjelljes kognitive, kryehetues gjyqësor I psikiatrisë.

Lexo më tepër

Iskra Serafimova


Asistent zyrtarë.

Lexo më tepër
Qendra terapeutike Ekuilibrium – mendje dhe vizion


THEMELIMI: Në vitin 2002, e njohur simbas zbatimit ekspert të psikoterapisë të sjelljes kognitive.

MOTOJA: Shëndet psiqik – prioritet për të gjithë

AKTIVITETET THEMELORE: Psikoterapi, Farmakoterapi, Këshillim,Psikologji Korporative dhe menaxhim të burimeve njerëzore, trajnim psikologjik të sportistëve.

METODOLOGJIA: Zgjedhja e problemeve psikologjike nëpërmjet proçesit:

Qasje efektive, terapeutike shkencërisht të dëshmuara:

• Psikodijagnostika, e përshtatur simbas individit
• Psikoterapia e sjelljes kognitive në kombinim me farmakoterapinë (varësisht nga lloji I problemit),
• Drejtimi prikoterapeutik - Analiza transaksionare
• Këshillim profesional

Të vetmit në:

• Terapia e realitetit virtual për trajnim më të shpejtë dhe më efektive gjatë zgjedhjes së fobive specifike ( frika nga fluturimi, fobia sociale, frika nga lartësia…) si dhe forcimi I aftësive komunikuese dhe prezentuese.Ekuilibrium është partner klinik me Virtually Better Company, Atlanta, USA.
• Stimulimi Audio Vizuel me valët elektromagnetike në tru nëpërmjet aparatit Mindworld Spectral Vision Super Exclusive. Relaksim të shpejtë, përmirësim të disponimit dhe gjumit, përforcim të kapacitetit mendor nëpërmjet stimulimeve të lehta dhe të shëndosha të cilat e sinkronizojnë hemisferën e djathtë dhe të majtë të trurit.

Shërbime të tjera të specializuara:

• Shërbime Korporative për kompani nga lëmi të ndryshme, në pjesën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe trajnime të zbatueshme profesionale, praktike dhe korporative.Punojmë simbas nevojave më të rëndësishme të kompanive që të krijojmë strategji të shëndetshme për zhvillim, stress të zvogëluar, motivim të zmadhuar dhe sukes.
• Trajnim psikologjik pëe sportistë nëpërmjet të cilës sportistët mësojnë strategji psikologjike për përforcimin e performances sportive dhe zhvillimit professional.
• Seminare/Edukime/Punëtori profesionale Interaktive nëpërmjet të cilës krijojmë stafin professional bashkë me rrjetin tonë profesional dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Punojmë për ta përforcuar kujdesin, informimin dhe edukimin e shëndetit psiqik. Duam ti thyejmë tabutë të cilat ende ekzistojnë në vendin tone me moton se problemi psiqik nuk është “çmenduri”, kjo është mundësi që secili të njofton më thellë veten, të ndryshohet dhe të rritet dukes njoftuar vlerat dhe potencialet e tyre të vërteta.

Vlerat tona

• Integritet dhe ndershmëri. Të gjitha aktivitetet tona janë të menaxhuara nga etika, respekti dhe të drejtat e personit, mbrojtja e të dhënave dhe besimit të rreptë, kualiteti, qasja.
• Profesionalizëm. Ekipi ynë përbëhet nga persona profesional të licencuar në zonën e tyre me aftësi të zhvilluara personale. Përdorim teknika dhe metoda të dëshmuara shkencërisht, marrim pjesë në hulumtime të dëshmuara shkencore, përcjellim trendet më të reja të mjeksisë, psikoterapisë, psikologjisë sportive dhe korporative dhe punojmë simbas algoritmeve dhe rregullave të cilat I japin institucionet kompetente të kualifikuara. Nëse nuk mundemi tju ofrojmë ndihmën e përshtatshme profesionale do tju japim informatë se ku ta kërkoni atë.
• Pasion dhe inovacion. Nga dëshira e vazhdueshme ,besimi dhe puna në vetvete,besojmë në fuqinë dhe potencialin e njerëzve. Nëpërmjet të proçesit të mësimit dhe hulumtimit, sfida dhe ndryshimi sigurojmë zgjedhje psikologjike dhe inovative në biznes.
• Përgjegjësia shoqërore. Fillojmë dhe marrim rolin aktiv në shoqëri duke ndikuar nëpërmjet përparimit të potencialit personal, I cili reflektohet në të gjitha fushat.Përmirësojmë kualitetin e stilit të jetës, informojmë në mënyrë profesionale, përmirësojmë shëndetin tek fëmijët dhe të rriturit, zmadhojmë produktivitetin tek sektorii biznesit, krijojmë rezultate kombëtare në sport.

×

MD Msc Vera Jovanovska Tipko

vera@equilibriumvera.com

General manager and founder of Therapeutic center Equilibrium, psychiatrist, cognitive behavior psychotherapist, coroner of psychiatry
Writing about myself is something that reminds me of the things which I’ve done with hard work, perseverance and a lots of lots of love, and dedicated to my professional and personal development in order to believe with certainty that everyone can deliver changes within themselves, no matter how they seemed unachievable.

Professional conclusion

• My 13 years working experience as a cognitive-behaviour psychotherapist and 6 years working experience as a psychiatrist, includes specific expertise of combined cognitive behavioral psychotherapeutic and pharmacological approach in effectively coping with depression, panic attacks, social anxiety, specific phobias, somatoform disorders (hypochondria), obsessive -compulsive disorder, eating disorders (anorexia, bulimia), sexual dysfunction etc.
• During my professional development, I introduced evidence based innovations, modern therapeutic interventions that were seen for the first time in my country. One of the innovative therapeutic interventions is Virtual Reality therapy for quick and effective dealing with specific phobias (fear of flying, public speech, heights, confined space, etc.) and strengthening communication skills, as well as Audio-visual direct stimulations of brain waves using Mind World Super Exclusive device which provides quick relaxation, improved mood, dealing with insomnia, as well as strengthening the focus, concentration and learning, synchronizing the left and right brain hemisphere.
• Areas of specific corporate expertise - stress management, assertive training in communication and negotiation, emotional intelligence for improving motivation and leadership, conflict resolution, as well as strengthening specific individual leadership skills.
• Implementation of individual and group professional program – psychological training for athletes.
• Educator and mentor for specialized training of professional staff in cognitive-behavioral psychotherapy.
• I satisfied many scientific and practical standards of my profession but I still remain actively committed to continuous professional development. Through my lecturing and scientific research in the country and abroad, I’m doing the exchange of professional experience.
International coordinator of the Association for Cognitive Behaviour Psychotherapy in Macedonia
International coordinator of Macedonian Association for Psychotherapy
An active member of the Scientific Board of the European Association of Cognitive-behavioral psychotherapy.

Education

Accreditation by the British Association for Cognitive behavioral Psychotherapy (BABCT) for educator and supervisor
Specialization in Psychiatry, University of St.Ciril and Methodius, Faculty of Medicine
Maser and subspec. in cognitive-behavioral psychotherapy, University of Dundee, Scotland, UK (Chevening scholarship)
Medical doctor, University St.Ciril and Methodius, Faculty of Medicine

×

Marija Stefanova,

Psychologist, psychotherapist, assertive communication coach, specializing Management of human resources

My long term education in psychotherapy and communicology, Transactional analysis, for me as a psychologist, gave me a good basis for developing applicable methods and techniques in several areas of my professional interest.
The experience gained through working in medical facilities and through daily contact with clients, helped me to specialize in the areas of:

• psychotherapy with children, adolescents and adults
• psychodiagnostic

Working with students from many high schools allowed me invaluable experience in professional orientation, which is crucial for young people who are starting to build their professional identity.
Also, the experience gained in the selection and recruitment of personnel, work in teams and their analysis, further facilitation of different areas: communication, assertive training, conflict resolution, emotional intelligence in business, determination of working styles, team roles, etc., where trough certain communication techniques and methods, certain practical methods are worked out, has built my specialty as a psychologist in the area of corporate psychology.

×