Shërbime terapeutike

Psikoterapia

Zgjidhja e problemeve fillon me pranimin e problemit dhe duke kërkuar ndihmë profesionale. Ne do të ndihmojë në zgjidhjen e problemit КВТ и ТА.Lexo më tepër
Këshillojmë

Me këshillimin psikologjik ju mundësojmë shumë njerëzve të shëndetshëm të cilët ballafaqohen me probleme psiqike ta gjejnë zgjedhjen e duhur.


Lexo më tepër
Farmakoterapia

Qendra jonë terapeutike drejtohet në bazë të fakteve shkencore të cilat vërtetojnë se edhe farmakoterapia dhe psikoterapia kanë pjesën e tyre të rëndësishme në beneficionet nga tretmani i problemeve psikologjike.

Lexo më tepër
Realitetit Virtual

Terapia e Realitetit Virtual është intervenim terapeutik efektiv e cila është e dizajnuar për përmirësimin e TKB tek agorafobia, fobia sociale, PTSD dhe fobia tjera specifike.

Lexo më tepër
Tekninat audio-vizuale

Teknikat audio-vizuale përdoren për përmirësimin e disponimit, kushteve mentale dhe nivelit energjetik.


Lexo më tepër
Aftësitë komunikuese

Si të arrijmë deri tek marrëdhëniet më të mira ndërpersonale (në biznes, ato sociale, të dashurisë, politike …)? Nëpërmjet të komunikimit


Lexo më tepër

Si të arrijmë deri tek marrëdhëniet më të mira ndërpersonale (në biznes, ato sociale, të dashurisë, politike …)? Nëpërmjet të komunikimit, është e thjeshtë apo jo? Mirëpo ndonjëherë është për shkak se nuk kemi pasur mundësi në jetë që dikush të na mëson se si të komunikojmë, e cila dallohet nga mësimi I gjuhës dhe fjalimit.

Lajmi I mirë është se zgjedhja gjendet tek aftësitë komunikuese të cilat janë shumë të rëndësishme në të gjitha marrëdhëniet ndërpersonale.

×

Teknikat audio-vizuale përdoren për përmirësimin e disponimit, kushteve mentale dhe nivelit energjetik. - Mindworld SpectralVision SuperExclusive., e cila është i projektuar nëpërmjet teknologjisë më të re që të njejtën kohë kombinojnë ritëm, ton muzikal me efekt kaleidoskopik që nëpërmjet stimulimit ndriçues tju dërgojë deri tek i shpejtë, meditimi, gjum, energji


Teknikë e cila ju dërgon deri në efektin psiqik pa folur!
Si punon shkencërisht Mindworld SpectralVision SuperExclusive ?

Ju mundëson klientëve ta përmirësojnë punën e përbashkët të hemisferës së majtë dhe të djathtë, e cila shkencërisht quhet sinhronizim. Aparati përdor 100 programe të ndryshme i cili stimulon 4 valë të trurit (alfa, beta, teta dhe delta) varësisht prej efektit të cilin duam ta arrijmë tek klienti.

Si punon MindWorld SpectralVision SuperExclusive ?

Stimulimi audiovizual (avs) me ndihmën e teknologjisë MindWorld SpectralVision mundëson rezultate të ndryshme nga teknologjitë tjera për gjendjen e trurit. Tabela më poshtë më detalisht ju tregon një pjesë të dallimeve... EKSPERIENCË E KLIENTËVE

Rezultatet

AVS Tjera
QASJE JOSULMUESE PO ?
PROCEDURË TË LEHTË PËR MËSIM (RELAKSOHU DHE LEJO QË TRURI VETË TË PUNON) PO JO
KRIJIM TË TERAPISË INDIVIDUALE PO JO
MJEDIS TË KËNDSHËM PËR PUNË ME TERAPI PO ?
INTIMITET PËR SECILIN KLIENT PO ?
KARRIGE PËR RELAKSIM PO JO
REZULTATE PËR STATUSIN E KLIENTIT PO ?
PROFESIONALIZËM NË ÇDO SITUATË PO JO
SHËRBIME TË VAZHDUESHME PO JO
PËRCJELLJA E GJENDJES PO ?
FSHEHTËSIA E GJITHË INFORMATAVE PO JO
VARËSISHT NGA PSIKOTERAPIA JO PO
QËLLIMI YNË: TJU NDIHMOJMË NJERËZVE PO ?

HULUMTIM DHE ZHVILLIM
10+ VITE HULUMTIM DHE ZHVILLIM PO ?
PËRPARIM NË SHKENCËN NEUROLOGJIKE PO PO
HULUMTIMI NË VAZHDIM PO ?
KOMPLEMENTARITETI I MODELEVE TË NDRYSHME PO ?
SPECIALITETET MË TË MIRA PO PO
METODA TË REJA PO JO

REZULTATET
SAKTËSIA E REZULTATEVE TË PRANUARA PO JO
EFIKASITETI I DËSHMUAR PO ?
PA PËRPARIM (1-2 JAVË) PO JO
REZULTATE TË CILAT ZGJASIN PO ?
TË FOKUSUAR NË SIMPTOME JO PO
QASJE HOLISTIKE PO ?
MENAXHIM SIMBAS TË DHËNAVE PO JO
PËRFORCIM ME MUZIKË RELAKSUESE PAS SESIONIT PO JO

TEKNOLOGJIA
TERAPI INDIVIDUALE PËR SECILIN KLIENT PO JO
QASJA “NJË MADHËSI I PËRFSHIN TË GJITHË" JO PO
PROTOKOL DINAMIK PO JO
BARASPESHIM I KOHËS PO JO
OPTIMIZIM I VALËVE TË TRURIT PO JO
PËRPARIM TEKNOLOGJIK PO JO
QËLLIMI – MBLEDHJA E TË DHËNAVE ONLINE PO JO
RRAHJET STATIKE BINARE (TAKTET) JO PO
SQARIMI I KLIENTËVE SE SI TË NDIKOJNË NË VALËT E TRURIT (KUSHTËZIM OPERANT) JO PO
NDIHMA E TRURIT PËR TU BALANCUAR VETËM PO JO
×

Terapia e Realitetit Virtual është intervenim terapeutik efektiv e cila është e dizajnuar për përmirësimin e TKB tek agorafobia, fobia sociale, PTSD dhe fobia tjera specifike. Në qendrën tonë përdorim rrethana virtuale për tejkalimin e frikës nga fluturimi, lartësitë, fjalime publike, hapësirë të hapur dhe të mbyllur, stuhi. Gjithashtu edhe rrethana virtuale për përmirësimin e aftësive në kuadër të inervistës dhe relaksimit fizik.

Dëshmi për efikasitetin e BPT

Praktika e vërteton shkencën.BPT është terapi efikase e ekspozimit për shkak të bazës shkencore të sjelljes , e cila bazohet në ndryshimin e kushtëzimit jofunkcional e cila sjell deri tek paraqitja e frikës joracionale tek individi, një kushtëzim i ri funkcional nëpërmjet të prezentimit të informatave reale të sigurta. Ana e saj më e ndritshme është ekspozimi direkt i stimuluesit stresor (si në një situatë reale) nëpërmjet të cilës zvogëlohet shmangia, me atë edhe frika.

Teknologjia vetë nuk mund të zgjedh problemet psiqike.Mirëpo,ajo është ndihmës në duart e klinikut për përkrahjen e klientit.
Si duket sesioni tipik BPT?

Para se të del klienti në botën virtuale, bëhet vlerësimi i problemit dhe realizohen të paktën 3 sesione psikoterapeutike për përgaditje dhe fitimin e besimit. Pastaj vijon tretmani me futjen në maskën virtuale nëpërmjet të cilës klienti me audio dhe në mënyrë vizuale përcjellet në një situatë reale e cila për atë paraqet një problem.Rrethina virtuale është e kontrolluar nga ana e terapistit dhe në tërësi është e përshtatur me ekspozimin virtual prej 45 deri në 50 minuta dhe mbahet brenda në hapësirën tonë terapeutike.

×

Qendra jonë terapeutike drejtohet në bazë të fakteve shkencore të cilat vërtetojnë se edhe farmakoterapia dhe psikoterapia kanë pjesën e tyre të rëndësishme në beneficionet nga tretmani i problemeve psikologjike.

Në arsyet për paraqitjen e problemeve psikologjike ndërlidhen faktorët biologjik, psikologjik dhe sociologjik. Ndryshimet biologjike të cilat paraqiten gjatë çrregullimeve psikologjike, na tregojnë se gjatë tretmanit duhet të përfshihen mjekime të cilat ia përmirësojnë simptomatologjinë klientit.Në qendrën tonë zgjedhjen e tretmanit e bën psikiatri me ndihmën e psikodiagnostifikimit të psikologut. Çdo klient dallohet dhe reagon ndryshe gjatë terapisë, për atë shkak zgjedhja e tretmanit bëhet varësisht nga vlerësimi profesional i terapistit në krahasim me klientin dhe vlerësimin e tretmanit.Për atë qëllim tek disa zbatojmë vetëm psikoterapi, tek disa të tjerë vetëm farmakoterapi, ndërsa tek disa kombinim me të dyjat të cilat japin rezultat efektiv. Mjekimet mundësojnë lehtësim më të shpejtë nga simptomet, ndërsa psikoterapia kognitive biheviorale përsëri e mëson klientin që në mënyrë më efektive ti zgjedh problemet e jetës

×
"Kur ju filloni për të zbuluar kapacitetet tuaja të fshehura, do të jetë i befasuar me veten e tyre dhe potencialin e tyre."

Me këshillimin psikologjik ju mundësojmë shumë njerëzve të shëndetshëm të cilët ballafaqohen me probleme psiqike ta gjejnë zgjedhjen e duhur.

Kush ka nevojë më shpesh?

Klientët të cilët ndodhen në disa pengesa dhe kriza jetësore , si psh: probleme me relacionet familjare dhe ato me partnerin, probleme mes prindërve dhe fëmijëve, stress në vendin e pujnës, humbja e ndonjë personit të afërt, vështirësi gjatë marrjes së vendimeve kryesore etj.

Si zbatohet?

Në kohëzgjatje prej 50 minutash, nëpërmjet të proçesit të hapur dhe bashkëpunues , klienti me ndihmën e personit profesional do të definojë problemin dhe do të marrë drejtim të qartë se si të ballafaqohet me emocionet e veta, përjetimet dhe sjelljet dhe si t’i zëvendëson me ato reale dhe të pranueshme të cilat janë të përshtatshme me situatën dhe kushtet në të cilat ndodhet klienti. Përfshin proçesin e identifikimit të anëve të forta dhe të dobëta të klientit dhe udhëzime të qarta për “strategjitë” e mundura të zgjedhjes së problemit. Gjatë këshillimit psikologu I përdor diturinë,aftësitë dhe përvojën e tij simbas teorisë së analizës Transaksionare dhe Psikoterapisë të sjelljes kognitive në mënyrë sistematike të cilat do ti mundësojnë klientit të kuptojë, të zgjedhë dhe të tejkalon problemin e tij emocional. Ndonjëherë edhe vetëm një sesion mund të plotësojë nevojat e klientit mirëpo më shpesh ka nevojë për më shumë sesione në një periudhë të caktuar. Çiftet të cilat kanë probleme ne lidhje me partnerin kanë mundësi që në sesion të marrin pjesë bashkë që të kuptojnë më mire mënyrën se si të komunikojnë, si të reagojnë në mënyrë adekuate simbas nevojave dhe qëllimeve tyre të përbashkëta. Nëse prindërit kanë vështirësi me fëmijët e tyre duhet të punohet edhe me prindërit jo vetëm me fëmijët. Klienti do ta vërej efektin e besimit dhe lirisë që të drejtohet përsëri tek ne kur të ketë nevojë për këshillë profesionale.

Përfitimet e këshillimit psikologjik:

• depërtim më të madh në funksionin e vetes
• përforcim të kapaciteteve emotive, mendore dhe bihejviorale
• ballafaqim gjatë konflikteve dhe anktheve
• përmirësim i aftësive komunikuese dhe sociale
• forcimin e vetëbesimit
• lidhje produktive me partnerin
• marrëdhënie funksionale dhe kreative me fëminë tuaj
• shprehja e ndjenjave dhe nevojave tuaja në mënyrën e duhur
• rritje dhe zhvillim psikologjik

×
Si të gjej dalje nga problemi im psikologjik?

Pyetja më shpesh e parashtruar nga klientët tanë kur nuk munden të gjejnë zgjedhje të problemeve të tyre.Përgjigja e asaj pyetje fillon me pranimin e problemit dhe kërkim për ndihmë profesionale. Psikoterapia është trajnim nëpërmjet të cilës arrihet zgjedhja e problemeve me prejardhje psikologjike, nëpërmjet të intereakcionit mes personit profesional- psikoterapeut dhe klient, pacient, familje, çifte dhe grupe. I gjithë procesi përfshin besueshmëri të plotë. Gjatë psikoterapisë do të mësoni teknika dhe metoda profesionale dhe aftësi se si të ballafaqoheni me ndonjë problem konkret psikologjik, si të ndryshoni dobësitë tuaja, si të forconi potencialet tuaja me të cilët do të arrini kontrollimin e mendimeve, sjelljeve dhe emocioneve tuaja.

Në qendrën tonë punojnë dy psikoterapeutë kualifikuar të cilët do tju ndihmojnë ti zgjedhni problemet tuaja duke përdorur psikoterapi të sjelljes kognitive dhe analizës transaksionare.

Çka është KBT?

„Nuk është situata e cila na bën të ndjehemi ashtu mirëpo shikimi dhe rëndësia që ne ia kushtojmë“.

Psikoterapia e sjelljes kognitive ( shkurtimisht KBT, ang. Cognitive Behavioral Therapy ) është psikoterapi elementare shkencore e themeluar simbas principit se si njerëzit mendojnë (kognitiv) dhe si sillen (behavior) ëshë rezultat I proçesit të mësuarit. Për atë njerëzit të cilët e kanë mësuar gabimisht në të kaluarën, munden përsëri të provojnë ta mësojnë në mënyrën e duhur me ndihmën e psikoterapeutit profesional I cili mëson metoda dhe teknika specifike të KBT-së që të ndjehen më të lumtur. Ajo don të thotë se KBT na mundëson të ndjehemi më mirë nëpërmjet të ndryshimit të mënyrës së menduarit, sjelljes edhe nëse situata nuk është ndryshuar.


Përshkrim

• Terapia kognitive (ang. cognition-mendim, njohje) ka për qëllim që ti identifikon mendimet negative (joracionale) të cilat paraqiten në ndonjë situate të caktuar tek klientët dhe I shkaktojnë emocione të pakëndshme dhe I ndryshon nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta mendore.
• Terapia bihejviorale (ang. behaviour-sjellje) ka për qëllim që nëpërmjet teknikave dhe metodave të identifikon dhe ndryshon sjelljen e padobishme e cila paraqitet si rezultat I përgjigjes shkencore të stimuluesve dhe efektet anësore nga një situate e përcaktuar.


Aplikim

Në qendrën tone terapeutike punojmë me numër të madh të problemeve psikologjike:
• Depresion
• Shqetësim dhe sulme paniku
• Gjitha llojet e fobive ( frika nga hapësira e hapur, e mbyllur, lartësia, gjilpërat, insektet, kafshët…)
• Ankthi I përgjithshëm
• Ankthi social, turpi
• Çrregullimi obsesiv-kompulsiv
• Çrregullime sematoforme (hipohondria, dismorfofobia..)
• Çrregullime postraumatike
• Çrregullime të ushqimit (anoreksia, bulimija)
• Çrregullime seksuale
• Pagjumësia
• Probleme martesore
• Humbja e vetëbesimit
• Lodhja kronike
• Probleme në moshën fëmijërore (tike, ankthi I ndarjes së prindërve)
Jemi të hapur për të gjithë ata të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe nuk diskriminojmë simbas gjinisë, përkatjes etnike, orientimit seksual.
*më tepër dobi nga trajnimet kanë ata të cilët janë të motivuar, psiqkikisht të vetëdijshëm dhe ata të cilët e pranojnë se kanë vështirësi.Më të lumtur janë ata që marrin përgjegjësi për veten dhe e shohin rezultatin se sa ata që fshehin dhe që turpërohen të tregojnë.

×